Loading...

Maintanance

งานซ่อมบำรุง (MAINTENANCE) เป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้เป็นอย่างมาก จึงมีการนำะบบ การจัดการ ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001, 14001, 45001

เพื่อให้งาน MAINTENANCE เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตามกำหนดการ

นอกจากนี้งาน MAINTENANCE ยังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้มีความมั่นใจว่า การ MAINTENANCE ทั้ง PREVENTIVE และ CORRECTIVE เป็นตามมาตรฐานที่เหมาะสม และ ได้รับการบันทึกอย่างครบถ้วน

โดยลูกค้าสามารถดูรายงาน MAINTENANCE ที่สำคัญคืองาน REPLACEMENT อุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่มีระบบ HVAC ซึ่ง บริษัทฯ มีความชำนาาญ ในด้านการจัดการ

About Tarnas

บริษัท ธาร์ณัส จำกัด

ดำเนินธุรกิจ จำหน่ายติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบเครือข่ายที่ใช้ในโครงข่าย Telecom

Phone : +66 090 2907 - 9

Fax : +66 2 090 2910

Email : info@tarnasasia.com

FIND US HERE