Loading...

About US

About

ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ชำนาญการในธุรกิจงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีทางด้าน IT

ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีถูกนำเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจมากขึ้น ความต้องการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ

เห็นถึงความสำคัญและถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของ บริษัทฯ ที่จะต้อง ออกแบบ ก่อสร้าง ส่งมอบ พร้อมบริการบำรุงรักษา เพื่อให้ระบบที่เป็นหัวใจของลูกค้า สามารถทำงานได้อย่างมี Reliability สูงสุด

พันธกิจสำคัญของบริษัทฯ คือ พร้อมทั้ง การปฏิบัติงานที่ประณีตและรวดเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า โดยมุ่งเนั้นความมั่นคงของ ระบบเป็นสำคัญ

ตามนโยบายของบริษัท ดังนี้

• นโยบายคุณภาพ
มุ่งเน้นคุณภาพงาน ส่งมอบตรงเวลา ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อความสำเร็จของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
สร้างจิตสำนึก ปกป้องสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย และปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

• นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตั้งมั่นในหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในทุกพื้นที่การปฏิบัติงาน

Meet Our Team

Member Photo
Piyalak Sukonrat
Chief Executive Officer
Member Photo
Wijak Sukonrat
Asst. Chief Executive Officer
About Tarnas

บริษัท ธาร์ณัส จำกัด

ดำเนินธุรกิจ จำหน่ายติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบเครือข่ายที่ใช้ในโครงข่าย Telecom

Phone : +66 090 2907 - 9

Fax : +66 2 090 2910

Email : info@tarnasasia.com

FIND US HERE